page-header

Архитектурное проектирование

Заказать проект строительства

Эскизный проект (ЭП) – это стадия проекта, позволяющая найти оптимальный архитектурный вид, его технико-экономические показатели и определиться с основными требованиями заказчика и действующими нормами Украины. Ориентировочная стоимость разработки индивидуального проекта на строительство частного одноквартирного жилого дома (коттеджа):

Стадия Рабочий проект:

Эскизный проект от 4.00 $/м2

Консультация бесплатно:+38 (097) 88-44-778

Архитектура и конструкции: рабочий проект

План расположения фундаментов

 • Монтажные планы этажей
 • План кровли
 • Экспликация помещений
 • Разрезы
 • Фасады
 • Ведомость отделки фасадов
 • Основные узлы сопряжения конструктивных элементов
 • Схемы армирования монолитных железобетонных конструкций
 • Принципиальные схемы решения узлов и деталей откосов, вент. промежутков, цоколя, парапета и декоративных элементов
 • Детали ограждающих конструкций
 • План маркировки дверных и оконных проемов
 • Спецификация заполнения дверных и оконных проемов, витрин
 • План маркировки перемычек
 • Ведомость перемычек
 • Ведомость отделки помещений

Консультация бесплатно:+38 (097) 88-44-778

Проектирование общественных зданий
от 290 грн. м2

Заказать архитектурный проект

Для начала архитектурного проектирования необходимо иметь в наличии следующую градостроительную документацию:

 • градостроительные условия и ограничения земельного участка;
 • правоустанавливающие документы на земельный участок;
 • задание на проектирование;
 • исходные данные для проектирования;
 • технические условия;
 • кадастровый план М 1:2000;
 • топографо-геодезическая съемка земельного участка М 1:500;
 • схема генерального плана с красными нанесенными линиями застройки;
 • инженерно-геологические изыскания.

Срок выполнения архитектурного проектирования зависит от категории сложности и стадийности проектирования объекта.

Консультация бесплатно:+38 (097) 88-44-778

АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ

Архітектурне проектування —  це комплекс рішень, які в результаті допомагають замовнику отримати не просто гарну, але й максимально практичну та комфортну будівлю. Головною метою архітектурного проектування є узгодження майбутньої чи існуючої забудови з її функціональним призначенням. Адже важливо щоб будівля була готова до процесів, які будуть відбуватися у ній в майбутньому. Невдале чи погано продумане архітектурне рішення, як правило негативно впливає на практичну експлуатацію, тому займатися цією справою повинні лише професіонали своєї справи, які мають досвід та достатній рівень знань у даній галузі.

При архітектурному проектуванні завжди враховується, де буде розміщуватися об’єкт, обов’язково досліджується характер та поверховість сусідніх забудов, щоб зберегти існуючий стиль, та гармонійно вписатися в нього. Також проектування включає планування під’їздів для спеціалізованої техніки та узгодження проекту з існуючими нормативними та санітарно-гігієнічними нормами.

Лише професійний архітектор може об’єктивно подивитися на свій проект не тільки як виконавець роботи, але й як майбутній житель будинку, учень нової школи, пожежник чи обслуговуючий майстер.

А в залежності від типу будівлі та від місця її розміщення в документацію також може вноситися інформація щодо необхідності додаткових зовнішніх оздоблювальних робіт, таких, наприклад, як утеплення фасаду.

Перелік послуг архітектурного проектування від нашої компанії

Ми спеціалізуємося на архітектурному проектуванні:

 • житлових індивідуальних та багатоповерхових будинків;
 • кафе, барів, ресторанів, торгових та розважальних центрів, магазинів різної величини;
 • шкіл, дитячих садочків, технікумів та коледжів;
 • офісних центрів, та будівель з надання різних адміністративних послуг;
 • тимчасових споруд.

Створюємо архітектурні проекти як для новобудов, так і для споруд, які підлягають реконструкції та капітальному ремонту. Гарантуємо індивідуальний підхід та оптимальні рішення для кожного замовника.

Етапи архітектурного проектування

Даний процес складається всього з декількох етапів:

 • «Ескізний проект»
 • «Проект»
 • «Робочий проект»
 • «Робоча документація»
 • «Ескізний проект»,мабуть найважливіший етап, адже саме в цей час виконавець та клієнт обговорюють яким має бути майбутній будинок. Також на цьому етапі вимірюється ділянка під забудову та досліджуються інші ключові деталі. Після погодження та затвердження є підставою для розробки наступної стадії проектування.
 • «Проект» розробляється для визначення основних містобудівних, художніх, технічних, технологічних, інженерних рішень об’єкта, основних техніко-економічних показників . На цьому етапі виконавець презентує чітку концепцію, знайомить замовника з тим, як візуально буде виглядати його будинок.
 • «Робочий проект» — це етап, під час якого створюються робочі креслення. Робочий проект розробляється на підставі завдання на проектування та вихідних даних, є інтегруючою стадією проектування.

«Робоча документація» — це підготовка договору на випуск робочої документації.Дана стадія розробляється для виконання будівельно-монтажних робіт та
розробляється на підставі затвердженої попередньої стадії.

Консультация бесплатно:+38 (097) 88-44-778

АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Архитектурное проектирование — это комплекс решений, которые в результате помогают заказчику получить не просто хорошую, но и максимально практическую и комфортную здание. Главной целью архитектурного проектирования является согласование будущей или существующей застройки с ее функциональным назначением. Ведь важно, чтобы здание было готово к процессам, которые будут происходить в ней в будущем. Неудачное или плохо продуманное архитектурное решение, как правило негативно влияет на практическую эксплуатацию, поэтому заниматься этим делом должны только профессионалы своего дела, имеющие опыт и достаточный уровень знаний в данной области.

При архитектурном проектировании всегда учитывается, где будет размещаться объект, обязательно исследуется характер и этажность соседних строений, чтобы сохранить существующий стиль, и гармонично вписаться в него. Также проектирования включает планирование подъездов для специализированной техники и согласование проекта с существующими нормативными и санитарно-гигиеническими нормами.

Только профессиональный архитектор может объективно посмотреть на свой проект не только как исполнитель работы, но и как будущий житель дома, ученик новой школы, пожарный или обслуживающий мастер.

А в зависимости от типа здания и от места ее размещения в документацию также может вноситься информация о необходимости дополнительных внешних отделочных работ, таких, например, как утепление фасада.

Перечень услуг архитектурного проектирования от нашей компании

Мы специализируемся на архитектурном проектировании:

 • жилых индивидуальных и многоэтажных домов;
 • кафе, баров, ресторанов, торговых и развлекательных центров, магазинов различной величины;
 • школ, детских садов, техникумов и колледжей;
 • офисных центров, и зданий по предоставлению различных административных услуг;
 • временных сооружений.

Создаем архитектурные проекты как для новостроек, так и для сооружений, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту. Гарантируем индивидуальный подход и оптимальные решения для каждого заказчика.

Этапы архитектурного проектирования

Данный процесс состоит всего из нескольких этапов:

 • «Эскизный проект»
 • «Проект»
 • «Рабочий проект»
 • «Рабочая документация»
 • «Эскизный проект»,пожалуй самый важный этап, ведь именно в это время исполнитель и клиент обсуждают каким должен быть будущий дом. Также на этом этапе измеряется участок под застройку и исследуются другие ключевые детали. После согласования и утверждения является основанием для разработки следующей стадии проектирования.
 • «Проект» разрабатывается для определения основных градостроительных, художественных, технических, технологических, инженерных решений объекта, основных технико-экономических показателей. На этом этапе исполнитель представляет четкую концепцию, знакомит заказчика с тем, как визуально будет выглядеть его дом.
 • «Рабочий проект» — это этап, во время которого создаются рабочие чертежи. Рабочий проект разрабатывается на основании задания на проектирование и исходных данных, является интегрирующей стадией проектирования.

«Рабочая документация» — это подготовка договора на выпуск рабочей документации.Дана стадия разрабатывается для выполнения строительно-монтажных работ и разрабатывается на основании утвержденной предыдущей стадии.

Консультация бесплатно:+38 (097) 88-44-778

background
Узнать стоимость услуг по специальной цене прямо сейчас!
Заполните заявку и не теряйте своего времени.